Yttrandefrihet

Grundbultarna kan behållas

av Göran Lambertz
Publicerad i Svensk Juristtidning 2014

Svensk lag om tryck- och yttrandefrihet bygger på sex grundbultar: ensamansvaret, brottskatalogen, processordningen, meddelarskyddet, etableringsfriheten och censurförbudet. Alla dessa kan behållas i en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag, utan hinder av EU-rätten. Visserligen innebär detaljregleringen på grundlagsnivå att vi får vara beredda att ändra grundlagen då och då vid nya EU-krav som berör dess tillämpningsområde. Men det är inte ett problem av sådan art att grundbultarna eller detaljregleringen i övrigt måste slopas. Vad som bör behållas på grundlagsnivå är dock en fråga som bör övervägas noggrant den dag då det på nytt blir aktuellt att lagstifta om yttran­defriheten. Det skriver författaren i viss polemik med vad som anfördes i en artikel i förra numret av SvJT.

 

1.  Inledning

Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten kritiserar i en mycket välkom­men artikel Yttrandefrihetskommitténs förhållningssätt till EU-rätten (SvJT 2014 s. 201 ff.). Jag var ordförande i kommittén men skiljaktig i slutbe­tänkandet (SOU 2012:55). Därav kommer det sig att jag i stor utsträck­ning instämmer i Abrahamssons och Jermstens kritik mot kommitténs analys och slutsatser. Det är som de säger: Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) klarar inte alltid unionsrät­tens krav, och grundlagarna skapar dessutom stora problem i förhand­lingsarbetet i EU.

Nu vill jag bara ta upp författarnas påstående att inte heller en de­taljerad teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag är lämplig när Sve­rige är medlem i EU. En sådan grundlag föreslog jag i min reservation. Författarna menar att en teknikoberoende grundlag kan fungera väl i EU bara om vi släpper de grundbultar som TF och YGL bygger på och en stor del av detaljregleringen i övrigt. Inte annars.

Har de rätt?

 

2.  Måste ensamansvaret, brottskatalogen och processordningen skrotas?

Man brukar tala om sex grundbultar i TF och YGL:

  • ensamansvaret,
  • den straffrättsligt begränsande brottskatalogen,
  • den särskilda processordningen med JK och jury,
  • meddelarskyddet,
  • etableringsfriheten och
  • censurförbudet.

Abrahamsson och Jermsten skjuter i första hand in sig på de tre första, och i denna kommentar håller jag mig för det mesta till dessa. Enligt författarnas mening är det inte möjligt, eller i varje fall inte lämpligt, för Sverige som medlem i EU att behålla ensamansvaret, brottskatalogen eller den särskilda processordningen.

Det bör först sägas att det inte finns något i gällande EU-rätt som hindrar att vi behåller dessa tre grundbultar, inte heller något som sät­ter stopp för det som i övrigt är principiellt och praktiskt viktigt i våra grundlagar. Men det säger inte heller Abrahamsson och Jermsten. Vad de säger är att detaljregleringen på grundlagsnivå skapar så stora pro­blem i förhandlingsarbetet i EU att den kostar mer än den smakar.

I vad mån kommer ensamansvaret, brottskatalogen och den sär­skilda processordningen i konflikt med EU-rätten även med en tekni­koberoende reglering? Det stora problemet är, säger författarna, ”att Sverige i sina grundlagar har reglerat skyddet för tryck- och yttrande­friheten på ett sätt som saknar motstycke i de övriga 27 medlemssta­terna”. Och de illustrerar problemet med ett tänkt exempel där det inom EU utarbetas en rättsakt som ålägger medlemsstaterna att krimi­nalisera ”anstiftan till terroristbrott”. Syftet är att möjliggöra ingri­panden mot webbsidor som uppmanar till storskaligt våld riktat mot unionsländerna. I svensk rätt fordrar detta en komplettering av be­stämmelserna om vad som utgör tryck- eller yttrandefrihetsbrott (den s.k. brottskatalogen). Enligt författarna befinner sig då den svenska re­geringen i en rävsax, eftersom den i EU-förhandlingarna får svårt att gå med på den föreslagna regleringen. Och de utvecklar hur besvärligt detta blir, med förtroendeskador m.m. antingen i EU eller på hemma­plan.

Men i detta exempel finns väl inte någon riktig rävsax? Det är väl i princip bara att gå med på rättsakten?

Abrahamsson och Jermsten fäster stor vikt vid de problem som det innebär för Sverige att utvidga brottskatalogen i TF och YGL. Men såd­ana utvidgningar har vi genomfört många gånger tidigare, och det lär inte bli några stora bekymmer här hemma att få gehör för den utvidg­ning som kan bli nödvändig för att straffbelägga uppmaningar på webbsidor till storskaligt våld. Om det blir nödvändigt med en utvidg­ning av det straffbara området blir det visserligen fråga om en grund­lagsändring, och därför måste den beslutas två gånger med ett riks­dagsval emellan. Det kan medföra att vi ofta blir sena med genomfö­randet. Men detta är knappast något principiellt problem. Frågan är om det ändå har så stor betydelse att det är olämpligt med en reglering som nödvändiggör kontinuerliga anpassningar av grundlagen. Jag åter­kommer snart till det.

Nästa fråga är i vad mån ensamansvaret skapar problem i det exem­pel som författarna utgår från. Låt oss utveckla exemplet något för att se hur det skulle fungera i verkligheten med ensamansvaret i en tekni­koberoende grundlag.

Vi antar att A skriver på en grundlagsskyddad webbsida att alla goda krafter måste samla sig för att genomdriva de nationalsocialistiska idéerna i Europa. I det syftet måste man skapa terroristceller för att bedriva subversiv verksamhet varhelst den behövs. Man måste plan­tera bomber på järnvägsstationer och andra transportviktiga platser. Man måste skjuta några oskyldiga personer för att visa att man menar allvar och göra punktinsatser mot skolor för att skapa skräck. Och så vidare. Anta vidare att B skriver något mindre långtgående på samma webbsida, något som uppmanar mera abstrakt till motstånd mot den gällande ordningen men på ett sätt som ändå täcks av den EU-rättsliga regleringen och som alltså måste omfattas av det straffrättsliga skyd­det. Vi antar att C är ansvarig utgivare för webbsidan.

I den mån det skrivna omfattas av det mer eller mindre nya brottet anstiftan till terrorism kan C straffas i sin egenskap av ansvarig utgi­vare. A och B kan däremot inte straffas. För detta lägger ensamansvaret hinder i vägen, den ansvarige utgivaren är ju ensam juridiskt ansvarig för yttrandena. Är detta ett problem från EU-rättslig synpunkt? Det be­ror på hur rättsakten är utformad. Om det fordras att just den som skriver straffas, då är det ett problem. Men om det räcker att någon får ta ansvaret och kan straffas, då fungerar ensamansvaret bra. Jag före­ställer mig att övriga medlemsstater inte skulle bli särskilt svåra att övertyga om att det viktiga är att någon bär ansvaret för yttrandena och kan straffas på det sätt som EU-rättsakten föreskriver.

Skulle det trots allt visa sig att det blir bekymmer med ensamansva­ret, kan man göra ett specifikt undantag från denna ansvarsbegräns­ning för exempelvis vissa typer av brott. Ett sådant undantag vore knappast mer uppseendeväckande eller principvidrigt än de undantag som redan i dag görs i meddelarskyddet för vissa brott (se 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL).

Att på detta sätt ibland göra EU-rättsligt betingade undantag från grundlagen är ett sätt att tillgodose de unionsrättsliga kraven när al­ternativet är att ta strid i förhandlingsarbetet. Principen för det svenska agerandet bör vara att ställa upp på de rättsakter som sam­mantaget är motiverade, även om de skapar behov av undantag eller andra ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen. Om grundlagen hindrar oss från detta har vi naturligtvis anledning att fundera.

På motsvarande sätt kan man resonera när det gäller de särskilda processreglerna. Det är svårt att tänka sig att övriga medlemsstater skulle ha anledning att vilja hindra Sverige från att ha kvar Justitie­kanslern som ensam allmän åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, eller systemet där en jury avgör frågan om yttrandena är brottsliga. Det gäller i varje fall så länge den svenska regleringen inte visar sig inne­bära att EU-rätten inte får effektivt genomslag.

Tills vidare tycker jag därför att det finns anledning att utgå från att de nu diskuterade tre grundbultarna utan stora problem klarar EU-rät­tens krav i ett teknikoberoende system. Den lilla tvekan man kan känna gäller ensamansvaret. Men om politikerna och medierna är angelägna att utan undantag behålla denna — i och för sig numera ganska ofta ifrå­gasatta — konstruktion, bör det som sagt vara möjligt.

Jag tror alltså att man kan vara ganska säker på att svaret på frågan i rubriken är nej. Vi måste inte skrota ensamansvaret, brottskatalogen eller den särskilda processordningen. Vi kan som medlemmar i EU ha en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag med dessa (och övriga) grundbultar fullt ut bevarade.

 

3.  Bör vi ändå slopa detaljregleringen på grundlagsnivå?

En annan sak är hur man ska se på de praktiska och politiska problem som följer av en detaljreglering på grundlagsnivå. Det står klart att problemen blir mindre i en teknikoberoende reglering än de är med dagen teknikberoende. Det framgår särskilt vid en analys av grundla­garnas förhållande till dataskyddsdirektivet (se min reservation på s. 687 f. i SOU 2012:55 Del 1). Till skillnad från vad som är fallet med nu­varande grundlagar lär ingenting i EU-rätten kunna medföra att en tek­nikoberoende grundlag blir principiellt ohållbar.

Men utan tvivel kvarstår vissa problem även med en teknikobero­ende grundlag. Det beror framför allt på att detaljregleringen på grundlagsnivå skapar återkommande behov av anpassningar. Till skillnad från Abrahamsson och Jermsten anser jag att det detaljerade grundlagsskyddet för yttrandefriheten sannolikt är värt uppoffring­arna.

Emellertid bör vi i ett kommande lagstiftningsarbete noggrant över­väga om det finns tillräckliga skäl att i framtiden ha kvar en så detalje­rad reglering på grundlagsnivå som vi har i dag. Om vi lyfter bort en del detaljregler från grundlagen kan vi ju ändå behålla dem i vanlig lag. Då minskar påfrestningarna såväl i det unionsrättsliga som i det nationella lagstiftningsarbetet.

 

4.  Skyddet för privatlivet

Abrahamsson och Jermsten tar också upp det förslag till reglering av skyddet för privatlivet som jag för fram i min reservation. Författarna håller med om att de nuvarande reglerna inte tar nödvändig hänsyn till vare sig EU-rätten eller Europakonventionen om skydd för de mänsk­liga rättigheterna. Detta var något som Yttrandefrihetskommittén inte ville acceptera (se SOU 2012:55 Del 1 s. 433 ff.). Men både konvent­ionen och EU:s rättighetsstadga fordrar att nationell rätt ger utrymme för att balansera yttrandefriheten mot skyddet för privatlivet (se t.ex. von Hannover v. Germany No. 2, 7 februari 2012, 40660/08 och 60641/08, p. 100 med hänvisningar). Ett sådant balanserande är ofta inte möjligt i dag, eftersom svensk rätt saknar en generellt verkande bestämmelse om skydd för privatlivet. Detta är enkel juridik, och förr eller senare måste den svenske lagstiftaren krypa till korset.

Abrahamsson och Jermsten anser liksom jag att vi måste ha en be­stämmelse om skydd för privatlivet i svensk rätt. Men enligt deras me­ning kan den dels inte vara så yttrandefrihetsvänlig som den bestäm­melse jag föreslår i min reservation, dels inte ”bäddas in” i en yttran­defrihetsgrundlag som behåller de traditionella grundbultarna och de­taljregleringen i övrigt. Den föreslagna bestämmelsen lyder (se 7 kap. 1 § 16 i mitt förslag till ny yttrandefrihetsgrundlag, SOU 2012:55 Del 2 s. 352):

  1. privatlivskränkning, varigenom någon gör intrång i någon annans privat­liv genom att sprida uppgifter om detta på ett sätt som, med beaktande av uppgifternas art och spridningens omfattning, är ägnat att medföra allvarligt men för den utpekade, om det inte med hänsyn till omständigheterna var för­svarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;

 

Abrahamsson och Jermsten kan ha rätt i att en sådan bestämmelse, som de skriver, ”konserverar en för låg nivå på integritetsskyddet”. Med ett så pass strängt avgörande rekvisit som ”allvarligt men” kan den vara otillräcklig som skydd för privatlivet med de relativt höga krav som Europakonventionen och unionsrätten ställer på detta skydd. Men in­nan en bestämmelse införs bör det analyseras noggrant hur den för­håller sig till europarättslig praxis. Om den är för strängt formulerad är det inte något problem att mjuka upp den och höja skyddsnivån något. Det påverkar inte regleringsmodellen som sådan.

När det gäller ”inbäddningen” i ett system med yttrandefrihetsvän­liga grundbultar och detaljreglering i övrigt vill jag hänvisa till det re­sonemang som jag har fört ovan angående en tänkt EU-rättsakt om an­stiftan till terrorism. Jag har svårt att tro att det skulle erbjuda något problem från EU-rättslig synpunkt att det blir en ensamansvarig per­son som får bära straffansvaret vid privatlivskränkningar som sker genom yttranden. Ännu svårare har jag att tro att det skulle vara ett problem att Justitiekanslern är ensam allmän åklagare eller att en jury måste finna yttrandet i fråga brottsligt.

Om det, teoretiskt sett, skulle bli aktuellt på EU-nivå att lagstifta så att bestämmelsen måste ändras, medför det knappast något problem. Vi har i princip inte anledning att motsätta oss unionsrättslig lagstift­ning annat än om den i sak är olämplig eller onödig. Om den införs får vi ändra bestämmelsen i brottskatalogen. Några stora politiska eller praktiska problem i ett sådant arbete behöver man inte förutse.

 

5.  Avslutning

Det finns alltså, så långt jag kan se, ingenting som hindrar att Sverige som medlem i EU behåller en grundlag om yttrandefriheten med samma grundprinciper för skyddet som i dag, om den görs teknikobe­roende. Att det finns andra och ännu starkare argument för en tekniko­beroende grundlag framgår av min reservation, se SOU 2012:55 Del 1 s. 655 ff. med hänvisning till Bilaga 10 i Del 2, s. 315 ff.

Inte heller finns det något som hindrar att vi i svensk lag för in en bestämmelse om skydd för privatlivet som tillgodoser EU-rättens och Europakonventionens krav. Att vi är internationellträttsligt och uni­­­­onsrättsligt skyldiga att införa en sådan bestämmelse kan vara ett gott ar­gument för att göra det.

Vi jurister har en viktig uppgift att klargöra för de politiker som ska fatta beslut vad som gäller juridiskt. Det ansvaret misslyckades vi med i Yttrandefrihetskommittén. Kommitténs juridiska analys innehåller, som visas inte minst av Abrahamsson och Jermsten, flera luckor.

Men vi har inte anledning att få våra politiker att tro att vi behöver ge upp mer än nödvändigt. Jag anser att Abrahamssons och Jermstens artikel andas en uppgivenhet som inte är befogad. Visst har de rätt i att den detaljerade grundlagsregleringen skapar problem i såväl förhand­lings- som lagstiftningsarbete. Men den svenska tryck- och yttrandefri­hetsrätten kan bevaras i allt väsentligt intakt om vi vill, och det är vik­tigt. Enligt min mening kan värdet av ensamansvaret visserligen disku­teras, och vi har inte anledning att tro dem som hävdar att det är en förutsättning för ett effektivt meddelarskydd; så är det inte alls. Men så länge våra politiker (därtill ofta anmodade av röststarka medieföreträ­dare) vill ha ett ensamansvar, måste vi jurister göra vad vi kan för att en sådan reglering ska kunna behållas och göras rättsligt hållfast.

Det här är angeläget att framhålla inför den förnyade genomgång av lagstiftningen på yttrandefrihetsområdet som så småningom måste komma. Det visar inte minst Abrahamssons och Jermstens analys av TF:s och YGL:s problematiska förhållande till EU-rätten.

Och som sagt: När det blir dags att lagstifta igen på yttrandefrihetens område bör vi överväga noga om det finns tillräckliga skäl att i framti­den ha kvar den detaljerade regleringen på grundlagsnivå. Så långt ger jag Abrahamsson och Jermsten rätt. För min del tror jag dock att det är värt priset. Hur vi reglerar den svenska yttrandefriheten handlar trots allt om betydligt mer än förhandlingspolitik och lagstiftningssvårig­heter i EU-arbetet.