Internationell privat- och processrätt

Injurieturisme / förtalsturism – korreferat Nordiskt juristmöte 2014

av Göran Lambertz
Publicerad i Nordiskt Juristmöte 2014

 

1          Inledning

 

I den ursprungliga presentationen av detta ämne – ”injurieturisme” eller på svenska ”förtalsturism” – ställde arrangörerna fem frågor. Frågorna utgick från att det kan vara ett problem att våra medier kanske inte är tillräckligt skyddade mot att bli angripna i andra länders domstolar.

 

De frågor som ställdes var dessa:

 1. Bör den som känner sig kränkt av yttranden som framställs i ett land kunna resa till ett annat land och där väcka en talan på grund av förtal med anledning av yttrandena?

 

 1. Bör det för givna fall uppställas mera precisa kriterier för när ett yttrande kan sägas ha medfört eller kunna medföra skada i ett annat land än det land där yttrandet har framförts?

 

 1. Finns det behov av att undanta förtalsmål från reglerna om domstolarnas kompetens över landgränserna?

 

 1. Bör domar i förtalsmål även fortsättningsvis omfattas av reglerna om ömsesidigt erkännande och verkställighet?

 

 1. Bör problemställningen lösas via ändrade regler om lagval i skadeståndsmål snarare än via reglerna om domsrätt och ömsesidigt erkännande?

 

De angrepp man kan tänka sig är dels straffrättsliga (alltså att det väcks åtal), dels skadeståndsrättsliga (alltså att den som har publicerat yttrandena stäms på skadestånd), dels också förbudsrättsliga (alltså att den som anser sig förtalad begär att yttrandena ska förbjudas eller avlägsnas). Eftersom skadeståndsrätten är i praktiken klart intressantast och viktigast är frågorna inriktade på den. Referenten, Ketilbjørn Hertz, har också hållit sig i allt väsentligt till skadeståndsrätten. Så gör även jag.

 

Referenten har också valt ett i allt väsentligt internationellt privaträttsligt angreppssätt. Frågorna har också främst den inriktningen, och det är fullt befogat. Men ser vi närmare på de frågor som har ställts ser vi att fråga 1 också är i hög grad rättspolitisk: Bör man kunna väcka talan i ett annat land än det land där yttrandet fälldes eller det land där man själv bor? Vi ser också att frågorna 2 och 5 är delvis skadeståndsrättsliga. Hela problemkomplexet är dessutom yttrandefrihetsrättsligt, liksom det är integritetsrättsligt. Och det handlar i hög grad om konflikten mellan dessa båda intressen: yttrandefriheten och den personliga integriteten.

 

Huvudfrågan för mig är: Hur bör den ip-rättsliga regleringen se ut? Bör den motverka förtalsturism eller inte? Och det är framför allt reglerna om domsrätt och lagval som är av betydelse.

 

En grundfråga när det gäller den internationella privaträtten är, här som ofta annars: Ska den vara värdeneutral eller inte? Ska den förhålla sig neutral i konflikten mellan yttrandefrihet och integritetsskydd? Eller ska de ip-rättsliga reglerna på något sätt ta ställning, antingen för publicisterna (yttrandefriheten) eller för de personer som påstår sig bli förtalade (integritetsskyddet)? Ska den internationella privaträtten förskjuta balansen i intresseavvägningen, eller ska de ställningstaganden som de olika länderna gör genom sina materiella regler om yttrandefrihet, integritetsskydd och skadestånd slå igenom fullt?

 

 

2          Ett exempel att utgå från i diskussionen

 

Referenten nämner några exempel där frågan om förtalsturism har aktualiserats. Men som han själv säger är det inte något fall som är riktigt rent och bra. Jag känner till tre olika svenska fall förutom det med sälfångsinspektören Odd Lindberg som nämns i referatet. Det är för det första ett ganska gammalt fall om den svenska s.k. Boforsaffären och anklagelser i Dagens Nyheter som de anklagade (som var från Indien) ville ta upp inför engelsk domstol. Det är ett annat fall där Expressen år 2012 hotades med stämning inför engelsk domstol. Och det är ett fall där piloter från Ryanair berättade om förhållandena i företaget för en svensk liten tidning, Södermanlands Nyheter, och där den irländske vd:n hotade med stämning i Irland. Inte i något av dessa fall blev det någon domstolstvist. Man bör därför kunna säga – och instämma med referenten i det avseendet från svensk sida – att förtalsturism inte är något stort problem. Det har dock uppmärksammats av medierna och av svenska TU, tidningsutgivarna.

 

Jag, referenten och debattledaren har kommit fram till att det kan vara bra om vi i vår diskussion har ett någorlunda praktiskt exempel att utgå från ibland. Jag vill därför formulera ett sådant tänkt exempel och även upprepa våra huvudfrågor så att de knyter an till exemplet. Därefter går jag in lite grand på de olika frågorna och säger vad jag tycker om referentens teser. Och jag avslutar med att föra fram mina egna teser.

 

Här kommer exemplet. Jag har valt att koppla det till det medium som i dag får anses erbjuda de praktiskt sett största problemen när det gäller förtal och privatlivskränkningar. Det handlar om en person som bloggar på internet och vars verksamhet är helt eller delvis journalistisk.

 

Antag att Arne är verksam i något av de nordiska länderna och bedriver bl.a. journalistisk verksamhet på sin blogg med relativt många läsare. I ett inlägg på bloggen skriver han en kritisk text om Belinda, en kvinna som är född och uppväxt i samma nordiska land som Arne men som numera bor i England och har en ganska omfattande affärsverksamhet i Frankrike med viss försäljning i alla EES-stater. Arne berättar bland annat att Belinda dömdes för bedrägeri för tio år sedan (vilket är sant), att hon har två spruckna äktenskap bakom sig (också sant) och att hon enligt anställda i det företag som hon driver gör sig skyldig till omfattande fusk med skatten genom anlitande av svart arbetskraft. Texten är skriven på språket i Arnes nordiska hemland men med korta sammanfattningar på engelska och franska. Ett fotografi på Belinda finns vid blogginlägget.

 

När Belinda får kännedom om inlägget vänder hon sig till en advokat för att åstadkomma en så kraftfull reaktion som möjligt mot Arne. Hon vill få honom dömd för förtal (uppgiften om det gamla bedrägeriet och påståendet om skattefusk) och privatlivskränkning (uppgiften om de två spruckna äktenskapen och fotografiet). Och hon vill få ett så stort skadestånd som möjligt. Belinda menar att hon har skadats ideellt och ekonomiskt i alla de länder där företagets produkter säljs genom att människor där har kunnat läsa inlägget. Hon vill också stoppa fortsatt publicering och ställa till så mycket besvär som möjligt för Arne.

 

För att hålla det straffrättsliga borta från diskussionen antar vi att Arne åtalas i sitt nordiska verksamhetsland för förtal/ärekränkning för att ha spritt uppgiften om det tio år gamla bedrägeriet och påståendet om skattefusk. Något åtal för kränkning av privatlivet blir det inte. Åtal i något annat land är inte aktuellt.

 

Med de utgångspunkter vi har finns det två huvudfrågor. Dessutom finns det två ”extrafrågor” som vi bara berör kort:

 

 1. Bör Belinda kunna väcka skadeståndstalan i England och dessutom i alla andra EES-länder? Vad är gällande rätt? Behövs det särskilda regler om domsrätt för förtalsmål?

 

 1. Vilket lands lag bör gälla när Belinda väcker skadeståndstalan? Bör det tillskapas en särskild lagvalsregel för förtalsmål?

 

[3. Bör en dom till Belindas favör behandlas enligt särskilda regler om erkännande och verkställighet eller enligt de allmänna reglerna?]

 

[4. Kan Belinda få domstolsutslag i ett annat land på att inlägget ska tas bort från Arnes blogg? Måste han i så fall ta bort det?]

 

En särskild fråga är vad vi egentligen ska avse med begreppet injurieturisme (förtalsturism). Ketilbjørn Hertz definierar injurieturisme som ”sådana fall där en person väcker talan om ärekränkning utanför sitt hemland”. Det är ju en ganska vidsträckt definition. Ordet ”turism” får oss kanske snarare att tänka oss att käranden reser runt i olika länder och öppnar processer eller åtminstone försöker föra sin process i något land där det är särskilt gynnsamt att föra den.

 

 

3          Är domsrätten alltför vidsträckt?

 

I dag gäller för Danmark, Sverige och Finland Bryssel I-förordningen om svaranden har hemvist i ett EU-land och Luganokonventionen om svaranden har hemvist i Norge, Island eller Schweiz. I Norge och Island gäller Luganokonventionen. Det innebär för mål om skadestånd på grund av t.ex. förtal att talan kan väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa (se artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen).

Frågan hur bestämmelsen i Bryssel I-förordningen ska tolkas vid talan om skadestånd på grund av förtal eller privatlivskränkning har behandlats i målen eDate och Martinez, EU-domstolens dom den 25 oktober 2011 i förenade målen C‑509/09 och C‑161/10. Som Ketilbjørn Hertz skriver i avsnitt 3 i sitt referat kan man lite förenklat säga att domstolarna i följande länder har domsrätt:

 

 1. Den skadelidandes land.
 2. Svarandens land.
 3. Varje land där yttrandet har varit tillgängligt på internet såvitt gäller den skada som påstås ha uppstått i landet i fråga.

 

Det här betyder att talan i vårt exempel kan väckas i det nordiska landet (1), England (2) och alla andra EES-länder där skada påstås ha uppstått genom publiceringen (3).

 

Och därmed är vi inne på den viktigaste rättspolitiska frågan: Bör det vara så som nu har sagts, eller innebär rättsläget en alltför stor möjlighet att väcka talan långt bort från bloggaren? Utgör denna möjlighet till ”förtalsturism” ett problem?

 

Frågan är vad som är rimligt. Det kan för det första knappast ses som ett problem om Belinda väcker talan i det nordiska landet. Från Arnes synpunkt är det inget annat än naturligt att få svara i sitt eget land. Så det är okontroversiellt. Frågan är sedan om Belinda ska få föra talan i sitt eget land, England. Inte heller det kan rimligen betecknas som turism eller vara oacceptabelt från någon annan synpunkt. Så säger också referenten.

 

Hur är det då med de andra EES-länderna? Är det rimligt att Belinda får dra Arne inför domstolarna där för att kunna få skadestånd för den skada hon kan ha lidit i de länderna? Att hon ibland kan tjäna på det – om det inte bara handlar om att trakassera motparten – kan bero på att reglerna där är mer gynnsamma för den skadelidande. Det kan handla om skadeståndsrätten, processrätten eller reglerna om skyldighet att avlägsna kränkande yttranden.

 

Ketilbjørn Hertz säger att förtalsturism är ett problem i den mån det förs talan om skadestånd för icke-ekonomisk skada med anledning av ärekränkning i ett land där varken käranden eller svaranden har hemvist. Jag håller med om detta. Från yttrandefrihetsrättslig synpunkt kan det dock diskuteras om det är rimligt att en tidning eller en bloggare ska behöva svara i många andra länders domstolar ens när det gäller ekonomisk skada. Vårt exempel visar att en sådan talan är en fullt realistisk möjlighet. En sådan domsrätt gör att det finns ett behov av kunskap om i princip alla de länders lagar som kan bli berörda. Och kostnaderna för processer i många länder kan bli mycket höga. Mot den bakgrunden kan man undra om det verkligen ska räcka som anknytningsfaktum, ens när det gäller ekonomisk skada, att människor i landet har möjlighet att ta fram yttrandena på internet och att det därigenom kan uppstå en skada på grund av att de möjliga läsarna känner missaktning för Belinda.

 

Jag menar att domsrätten i dag är alldeles för vidsträckt, att den ger Belinda alltför stora möjligheter att trakassera Arne med mål på många olika håll. Särskilt för den publicistiska friheten på internet är detta en klart hämmande faktor.

 

Referenten har – åtminstone i huvudsak – samma uppfattning som jag på den här punkten när det gäller publicering på internet. Han föreslår att man gör åtskillnad mellan olika publiceringsformer (referatet s. 168) och menar beträffande publicering på internet att enbart domstolarna i den skadelidandes land och i svarandens land bör ha domsrätt (s. 172). När han i sin tes 3 säger att de gemensamma europeiska jurisdiktionsreglerna fungerar i stort sett tillfredsställande i ärekränkningssaker gäller denna tes alltså inte för internetpubliceringar. Där är han kritisk.

 

Till saken hör att den som arbetar med publicistisk verksamhet har ett stort behov av klarhet och förutsebarhet. Det påpekar också referenten. Att inte veta om man kan bli stämd i många länder för vad man skriver på internet är nästan lika illa, som hämmande faktor, som att faktiskt bli det. Behovet av klarhet och förutsebarhet kan knappast uppfyllas när det gäller den materiella skadeståndsrätten i de många olika länderna. Därför är det särskilt viktigt att den internationella privaträtten är så klar och förutsebar som möjligt.

 

Hur bör det då vara? Enligt min mening bör jurisdiktionsreglerna ändras så att talan kan väckas i endast ett land. Och det bör vara, efter kärandens val, den skadelidandes land, svarandens land eller det land där skadeverkningarna påstås ha varit störst. Jag menar att den tredje möjligheten bör finnas med. Vårt exempel visar att skadeverkningarna mycket väl kan vara störst i ett tredje land och att det kan vara mycket lämpligt att en process kan föras där. Det skulle också stämma med det som enligt min mening vore en lämplig lagvalsregel.

 

 

4          Behövs det särskilda regler om lagval (rettsvalg) för mål om förtal?

 

Antag att Belinda väcker talan i England och att skadeståndsreglerna i engelsk rätt är förmånliga för henne. Frågan är då för det första om enligt gällande internationell privaträtt engelsk lag ska tillämpas vid bestämmande av skadestånd. Och för det andra är frågan hur det bör vara; finns det kanske anledning att införa särskilda lagvalsregler för mål om förtal?

 

På den här punkten är Ketilbjørn Hertz uppfattning att det behövs lagvalsregler. Som han säger gäller inte de regler som finns i Rom II-förordningen. Det görs nämligen ett särskilt undantag i artikel 1.2 g för: ”utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i kränkning av privatlivet eller personlighetsskyddet, inberäknat ärekränkning”. Det är ett undantag som tillkom efter hårt arbete från framför allt mediernas sida, inte minst svenska medier.

 

Och vad gäller då? Det är något osäkert. En allmän princip för skadeståndsanspråk är att lex loci delicti (lagen på platsen för skadan) ska tillämpas, men principen har omfattande undantag och lagvalsfrågan torde ofta få bedömas som osäker. Dessutom vet vi inte i vad mån de olika länder som kan få frågan under prövning gör samma bedömning. Fullt möjligt är nog att många av länderna kommer att tillämpa sin egen lag som ”skadans lag” och att därmed många olika länders materiella skadeståndsrätt blir aktuell. Det framstår som en mindre lämplig lösning.

Den nu aktuella frågan har getts en ingående behandling i Lars Anders Heimdals doktorsavhandling Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer. Heimdal föreslår en fast lagvalsregel (s. 327 f.) som utgår från principen om starkaste anknytning och vad parterna generellt har anledning att förvänta sig. Huvudregeln enligt hans förslag är att man ska tillämpa lagen i den stat där skadeverkningarna inträder. Om skadeverkningar inträder i flera stater, ska man tillämpa lagen i den stat där skadeverkningarna är störst eller kan väntas bli störst. Detta ska presumeras vara lagen i den stat där den person som påstår sig ha blivit kränkt har sitt hemvist. I vissa undantagsfall ska man tillämpa lagen i den stat där den skadegörande handlingen har utförts eller en annan stat som kränkningen har en uppenbart starkare anknytning till.

 

Jag tycker att Lars Anders Heimdals förslag är bra med den reservationen att regeln möjligen lämnar alltför stort utrymme för tvistande i lagvalsfrågan. Jag tror det är bäst att förenkla bestämmelsen så att i varje fall det andra undantaget tas bort. Det skulle innebära att regeln innehåller en presumtion för lagen i det land där skadeverkningarna är störst men med möjlighet för den som har publicerat yttrandena att i vissa fall få dem bedömda enligt den egna lagen.

 

 

5          Behövs det särskilda regler om erkännande och verkställighet av domar?

 

Enligt referenten finns det inte anledning att införa särskilda regler om erkännande och verkställighet av domar om skadestånd på grund av förtal. Jag håller med om detta och ser inte tillräcklig anledning att här utveckla skälen.

 

 

6          Beslut om publiceringsförbud eller avlägsnande

 

Kan Belinda få ett domstolsutslag på att inlägget ska tas bort från Arnes blogg? Borde hon kunna få det, eller inte? Här nämner jag dessa frågor med endast ett par mycket korta kommentarer.

 

Jag känner inte till i vad mån berörda länder har bestämmelser som gör det möjligt att få ett domstolsutslag om att yttranden som innehåller förtal ska avlägsnas. I Sverige har vi det beträffande tidningar och andra grundlagsskyddade medier. Men när det gäller inlägg på internet i allmänhet finns inte någon sådan bestämmelse. Jag gissar att det förhåller sig likadant i de andra nordiska länderna.

 

Man kan kanske fråga sig om e-handelsdirektivets artikel 3.2 sätter stopp för att andra länder än ursprungslandet förordnar om avlägsnande. Bestämmelsen lyder:

 

Medlemsstaterna får inte av skäl som omfattas av det samordnade området begränsa den fria rörligheten för de av informationssamhällets tjänster som har ursprung i en annan medlemsstat.

 

Detta ser ut att innebära att exempelvis Tysklands domstolar inte får förordna om avlägsnande från internet av ett yttrande som har sitt ursprung i t.ex. Danmark. Men då glömmer man en sak, nämligen att e-handelsdirektivet gäller bara för tjänster som normalt utförs mot betalning (artikel 2 a). När det gäller yttranden som är en del av en tjänst som det inte tas betalt för – som normalt är fallet med exempelvis en blogg – lägger direktivet inte något hinder i vägen för ett förordnande om avlägsnande eller ett förbud mot publicering i framtiden. Det innebär att frågan om erkännande och verkställighet av ett sådant förordnande eller förbud meddelat i en domstol i ett annat land är högst aktuell.

 

 

7          Avslutning med teser

 

Normalt bör den internationella privaträtten vara värdeneutral i konflikter mellan olika intressen. Men när det gäller konflikten mellan yttrandefrihet och integritetsskydd i mål om förtal är det inte lämpligt att försöka upprätthålla en sådan värdeneutralitet. Det beror på att yttrandefriheten behöver den internationella privaträttens stöd mer än integritetsskyddet gör det. Och det beror i sin tur på att effekterna för den vars yttranden kan spridas till många länder blir mycket besvärliga om inte den internationella privaträtten i någon mån sätter stopp för förtalsturism.

 

De internationellt privaträttsliga reglerna bör därför vara så utformade att de skyddar publicistisk verksamhet mot alltför långtgående jurisdiktion för länder där skadeverkningar har uppstått. Det gäller även om det skulle innebär att enskilda ibland inte får allt det skadestånd som de skulle vara berättigade till enligt lagarna på skadeorterna.

 

Avslutningsvis ska jag ange mina egna teser. Jag gör det i anslutning till referentens fyra:

 

 1. Referenten: Förtalsturism är ett problem i den mån det förs talan om skadestånd för icke-ekonomisk skada med anledning av ärekränkning i ett land där varken käranden eller svaranden har hemvist.

 

Min tes: Förtalsturism kan potentiellt vara ett betydande problem i Europa.

 

 1. Referenten: Det finns behov av europeiska lagvalsregler om ärekränkning.

 

Min tes: Instämmer. Det bör vara en presumtion för lagen i det land där skadeverkningarna är störst.

 

 1. Referenten: De gemensamma europeiska jurisdiktionsreglerna fungerar i stort sett tillfredsställande i ärekränkningssaker.

 

Min tes: Jurisdiktionsreglerna bör ändras så att talan kan väckas i endast ett land, efter kärandens val. Det bör vara den skadelidandes land, svarandens land eller det land där skadeverkningarna påstås ha varit störst.

 

 1. Referenten: Det finns inte anledning att undanta domar om ärekränkning från de gemensamma europeiska reglerna om ömsesidigt erkännande och verkställighet.

 

Min tes: Samma som referenten. Ett frågetecken gäller dock för förordnanden om att yttranden ska avlägsnas eller förbud mot framtida publicering.