Hets mot folkgrupp, Högerextremism, Jan Scherman, NMR, Rasism, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 163

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 8 juli 2018

Almedalsveckan är snart slut. Det som har väckt starkast känslor i år är de högerextremas närvaro och framfart. Avgjort värre än förra året. Och frågan ställs igen: Ska detta tillåtas? Vad kan vi göra åt det?

 

Flera partier talar nu om att förbjuda medlemskap i organisationer som förespråkar våld. Jag anser att ett sådant förbud bör införas, trots befogade invändningar. Argumenten är viktiga och starka.

 

En sådan förändring innebär dock inte att vi kommer åt rasismen som sådan. Och det är en mycket svår fråga om vi ska försöka åstadkomma det genom lagstiftning. Om vi skärper lagen innebär det en begränsning i yttrandefriheten, och det bör vi vara försiktiga med.

 

Skälen för en lagändring väger ändå tyngre.

 

Den som har sett Jan Schermans serie om demokratin har också sett rasisten som angriper Scherman för hans judiska bakgrund; har Scherman över huvud taget rätt att leva och verka i Sverige? Det är obehagligt och ytterst provocerande. Men är det olagligt? Det är faktiskt osäkert i dag. Det är på gränsen till hets mot folkgrupp. Men åklagaren har uppförsbacke i mål om yttrandefrihet, och mycket talar för att rasisten klarar sig med nuvarande lag.

 

Jag har tidigare talat för en stark yttrandefrihet och att vi borde nöja oss med de begränsningar som finns genom reglerna om hets mot folkgrupp och förtal. Men jag har ändrat uppfattning ett par snäpp. Det som rasisten sa till Jan Scherman går över gränsen för vad som bör vara tillåtet att yttra offentligt. Därför att det sprider hot, hat och splittring.

 

I dag lyder bestämmelsen om hets mot folkgrupp så här:

 

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.”

 

Lagen bör ändras så att det blir tydligt att offentliga uttalanden som det mot Jan Scherman blir förbjudna. Detsamma gäller många yttranden som fälldes av NMR i Almedalen. Lagen kan ändras effektivt genom att man byter ut några ord i bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Ungefär så här:

 

”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar, hånar eller uttrycker förakt för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för förföljelse av folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter.”

 

När regering och riksdag ändrar en lagbestämmelse gör man samtidigt så kallade motivuttalanden. Där kan man bl.a. förtydliga hur lagen ska tolkas och därmed styra domstolarnas tillämpning. Då kan man klargöra exempelvis att det är brottsligt att på grundval av någons etniska bakgrund ifrågasätta personens rätt att leva i Sverige. Och detsamma gäller andra uttalanden som är tydligt förolämpande, sårande eller kränkande för gruppen eller personer som tillhör den. [Se min eftertanke nedan, jag har ändrat mig lite igen.]

 

Två lagändringar alltså: förbud mot medlemskap i våldsfrämjande organisationer och effektivare förbud mot rasistiska yttranden. Det innebär att man rejält begränsar NMR:s och dess gelikars möjligheter att bedriva sin verksamhet.

 

Eftertanke

 

Ett par av kommentarerna på Facebook fick mig att inse att mitt förslag om kriminalisering av vissa yttranden går för långt. Man bör inte förbjuda yttranden som är "enbart" hånande, kränkande, sårande eller förolämpande för människor i en grupp. Det innebär ett alltför stort ingrepp i yttrandefriheten och skapar alltför stora praktiska svårigheter. – Det som enligt min mening är särskilt angeläget att komma åt är yttranden som hetsar mot grupper, dvs. som är ägnade att få människor att vilja angripa personer som tillhör gruppen. Detta träffas redan i dag av lagen. Men det är dessutom angeläget att komma åt det som (är inte bara kränkande för gruppen utan som dessutom) innebär att gruppens mänskliga rättigheter ska begränsas. Detta är också ett slags hets mot gruppen, men inte tydligt brottsligt i dag. Med enbart det tillägget till lagen är det dock klokast att behålla uttrycket hets mot folkgrupp. En bestämmelse skulle då kunna lyda så här:

 

”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker förakt för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter. Detsamma gäller den som pläderar för en begränsning av gruppens rättigheter enligt grundlagen.