FN, FN-stadgan, GFF, ICJ, Kina, New York, Ryssland, Summit of the Future, UNEPS, Veto

Extrabetraktelse med rapport från ett möte om reformeringen av FN

av Göran Lambertz
Publicerad torsdag 23 mars 2023

Den 20 och 22 mars var jag på ett möte i New York om FN:s framtid, ett ”Global Futures Forum” inför en avgörande konferens i september 2024, ”Summit of the future”. Det här var ett möte för ”civil society”, alltså främst de internationella organisationerna, men med aktivt deltagande av flera länders FN-representationer och institutioner i FN.

För mig var detta ett oerhört intressant och lärorikt möte. Jag har bara snuddat vid reformarbetet i FN tidigare, men nu fick jag ett ganska gott grepp om hur det går till och även en viss känsla för vilka förändringar som kan vara möjliga att genomföra. Även om civilsamhället får mycket uppskattning för sitt arbete av staterna och av FN som organisation, handlar det till syvende och sidst om vilka reformer staterna vill genomföra. Ändringar i FN-stadgan (som styr och sätter gränserna för FN:s arbete) kan inte genomföras utan att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet är med på det. Det betyder att inga avgörande förändringar när det gäller t.ex. ingripanden vid aggressioner kan göras utan att t.ex. Ryssland och Kina är med på det.

Detta beroende av stater som inte bryr sig nämnvärt om demokrati och frihet kan göra vem som helst pessimistisk. Men dels finns det mycket gott som kan göras utan avgörande förändringar i FN-stadgan (1), dels finns en viss optimism kring möjligheterna att få bort de fem staternas vetorätt (2), dels finns vissa möjligheter att begränsa vetot genom att tolka folkrätten så att t.ex. insatser för att skydda människors liv inte kan stoppas (3), och dels slutligen är det möjligt att ersätta eller komplettera FN med en organisation som börjar från ett blankt papper med vissa friheter och åtaganden som grundförutsättningar (4).

I praktiken är det än så länge nästan bara reformer utan avgörande förändringar i FN-stadgan som diskuteras (1 ovan), men det finns även förslag om mer grundläggande reformer än så, inkl. ett avskaffande av vetorätten (2).

Det här är exempel på några av de förslag som civilsamhället och flera stater sannolikt kommer att lägga fram vid ”Summit for the future” 2024.

1. Sätt upp en internationell fredsstyrka (United Nations Emergency Peace Service, UNEPS) med betydligt större befogenheter än FN:s fredsbevarande styrkor har i dag. (UNEPS skulle t.ex. kunna användas för att förhindra sådana sammanbrott av staternas styressätt och rättssystem som har skett i t.ex. Somalia och Haiti.)

2. Förstärk radikalt de internationella mekanismerna för att lösa konflikter på ett fredligt sätt.

3. Sammankalla en generalkonferens (artikel 109 i FN-stadgan) för genomförande av vissa grundläggande förändringar i stadgan, som t.ex. ett avskaffande av vetot. (Ett sådant möte ska hållas om 2/3 av staterna röstar för det.)

4. Skapa sådana planer för upprättande av ett system för reglering av staternas beväpning som FN-stadgan förutsätter (artikel 26) och som säkerhetsrådet har en skyldighet att upprätta. Gör frihet från kärnvapen till en mänsklig rättighet och förbjud därmed sådana vapen helt.

5. Gör det obligatoriskt för staterna att underordna sig Internationella domstolens (ICJ) behörighet att lösa tvister.

6. Förstärk finansieringen av FN genom ett system som innebär bl.a. bidrag inte bara från staterna utan också från stora företag.

7. Inrätta ett FN-parlament vid sidan av Generalförsamlingen. FN-parlamentet skulle bestå av representanter för medlemsstaternas parlament, få en bred initiativrätt och även ha beslutsrätt i vissa frågor.

En sak blev jag helt klar över vid mötet: Det finns många och starka krafter som arbetar engagerat och skickligt för att åstadkomma avgörande förbättringar i världsordningen.

Och alla är överens om åtminstone en sak: FN fungerar inte som det borde.