Annie Lööf, Björn Söder, Etnicitet, Judar, Medborgarskap, Nation, Nationalitet, Nazism, Rasism, Samer, Svensk

Extrabetraktelse om "svenskar"

av Göran Lambertz
Publicerad lördag 16 juni 2018

Just nu bråkas det om Björn Söders (SD) inlägg i går fredag på Centerpartiets Facebooksida: ”Annie Lööf förringar judars och samers ställning i Sverige när hon indirekt hävdar att de är svenskar. Dessa grupper har minoritetsställning i Sverige just för att de inte är svenskar. Skäms Annie Lööf för din rasistiska hållning!”

 

Annie Lööf twittrade som svar: ”Som medborgare i Sverige är man svensk, alldeles oavsett om man tillhör en av våra nationella minoriteter eller ej. Valet i höst är ett värderingsval. Det är på allvar. Det är på riktigt.”

 

Och Björn Söder svarade i en intervju med Aftonbladet: ”Det är en otrolig brist på kunskap när man blandar ihop medborgarskap med nationstillhörighet. Jag har aldrig pratat om medborgarskap. Jag menar att alla som är svenska medborgare har samma rättigheter och skyldigheter och ska behandlas lika.”

 

Man ska inte bråka i onödan. Så frågan är om det är onödigt eller inte att bråka om något som i grunden handlar om ett begrepp och hur man definierar det? Här handlar det alltså om ordet ”svensk”, som förvisso är ett av de mest laddade begreppen i den politiska debatten i dag. Vad betyder det egentligen? Har Björn Söder eller Annie Lööf rätt? Har de anledning att bråka om saken?

 

I Nationalencyklopedin finns inte ordet ”svensk” som ensamt uppslagsord. Däremot finns ordet ”nationalitet”. Så här förklaras det: ”term som vanligen används som synonym till medborgarskap i en stat. I viss teoretisk litteratur betecknar nationalitet en nation som ännu inte har kontroll över en egen stat.”

 

I den mån uttryck som svensk och motsvarande förekommer inom juridiken – mig veterligen bara i den internationella rätten (folkrätt och internationell privaträtt) – används det också på detta sätt. Medborgarskapet är alltså avgörande för nationaliteten.

 

Inte mycket att bråka om alltså så länge vi talar om nationalitet. Den som är medborgare i Sverige har svensk nationalitet och är därmed ”svensk” i den meningen.

 

Hur är det då med Björn Söders argument att judar och samer har minoritetsställning i Sverige just för att de inte är svenskar? Vid termen ”nationell minoritet” står i NE: ”en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen”. Och i NE kan man också läsa bl.a.: ”Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan 2000 erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samhället har en särskild skyldighet att ge stöd åt dessa grupper och värna om deras rätt att få behålla och utveckla sina språk och sina traditioner. För att bli erkänd som en nationell minoritet i Sverige krävs att en minoritetsgrupp har levt här sedan åtminstone sekelskiftet 1900.” – Björn Söder har alltså rätt i att bl.a. judar och samer har en särställning som minoriteter i Sverige. Men har han rätt i att det är ”just för att de inte är svenskar”?

 

Om vi med ”svenskar” menar det som vanligen avses, dvs. de som har svensk nationalitet, är samer och judar som är medborgare i Sverige svenskar. Och då har Björn Söder fel. Men han vill inte använda ordet ”svenskar” på detta sätt fastän han säger att han talar om "nationstillhörighet". Han vill i stället uppenbarligen tala om etnicitet, alltså etnisk tillhörighet. I NE står det så här: ”etnisk minoritet kallas en grupp med gemensam etnicitet som utgör en minoritet i ett land, en stad eller en region.” Och: ”etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp. Det som avgör en folkgrupps etnicitet är främst hur gruppen själv väljer att identifiera sig. Det handlar ofta om att man känner historisk och kulturell tillhörighet till varandra. – Etnicitet ska inte blandas ihop med nationalitet, religiös tillhörighet eller det i dag sällan använda ordet ras.”

 

Om vi med ”svenskar” menar ”etniska svenskar” står det klart att samer hamnar utanför. Men hur är det med judar?

 

I NE står det så här: ”På senare tid har man fört en livlig debatt om frågan ’vem är jude?’. Det traditionella ortodoxa svaret är: den som är född av en judisk mor eller den som konverterat till judendomen. Israels parlament gjorde 1970 tillägget: ’och som inte tillhör en annan religion’. Somliga har menat att dessa definitioner ger religionen en alltför dominerande roll. Många judar har lämnat den traditionella judendomen men har tillägnat sig sionismen eller någon form av judisk kultur och känner sig helt som judar. Enligt dem räcker det att säga att man är jude om man själv betraktar sig som jude eller om man av andra betraktas som jude. – Religionens roll för den judiska identiteten har dock på nytt betonats i det återvändande till traditionell judendom som man kunnat märka i USA och Israel.”

 

Här finns det alltså olika uppfattningar om religionens betydelse för frågan om en person är jude eller inte. Bestämmer personen det själv, eller fordras det att han eller hon bekänner sig till (i betydelsen anser sig tillhöra) judendomen eller i varje fall inte tillhör någon annan religion?

 

Oavsett hur det förhåller sig med detta är det knappast fel att säga att den som ser sig som jude inte är ”etnisk svensk”. Så om Björn Söder klargör att han talar om etnicitet när han använder ordet "svenskar", kan han inte sägas ha fel.

 

Vad det hela utmynnar i är alltså en tvist om uttrycket ”svensk”. Ska det användas för nationaliteten eller etniciteten? Om Björn Söder erkänner att han använder det för etnicitet är det kanske inte mycket att bråka om. Och det är det kanske inte heller om han använder det för nationalitet, som han faktiskt gör fast han använder termen "nationstillhörighet"? Men då får man konstatera att han har fel.

 

Någon kan hävda att ett begrepp som "svenskar" bör få sin betydelse efter hur det används av de flesta människor, inte efter hur det används rättsligt. Man får naturligtvis använda ett begrepp hur man vill, men vad som gäller bestäms av lag och rätt. Vad majoriteten menar med "svenskar" är nog dessutom osäkert. Jag gissar att de flesta på fråga skulle säga att "det beror på vad man menar".

 

Vad ska man då tro om att Björn Söder talar om "nationstillhörighet" och inte "nationalitet"? Betyder det något, eller inte? Menar han möjligen att "den svenska nationen" är något annat än "de som har svensk nationalitet"? I så fall handlar det också om en tvist om uttrycket "nation". Och om Björn Söder menar att judar och samer inte tillhör "den svenska nationen", så luktar det väl rentav lite nazism. Står SD som parti bakom det?

 

Det kanske är något att bråka om i alla fall.