Granskning, Kevinärendet, Mediegranskning

Granskning av mediegranskning

av Göran Lambertz
Publicerad onsdag 3 maj 2017

I kväll börjar SVT:s granskning av utredningen av 4-årige Kevins död. Jag avser att granska granskningen och gör det utifrån nedanstående utgångspunkter.

 

A. Grundläggande angående mediers granskning av rättsärenden

1. Det är välkommet och bra att medierna granskar rättsväsendet och undersöker om det har förekommit och/eller förekommer allvarliga brister där. Så granskningar som denna är definitivt motiverade och ska mottas med tacksamhet.

2. Granskningen bör göras ansvarsfullt, objektivt och sakligt. Den bör inte ha någon dold agenda eller på annat sätt vilja något annat än den ger sig ut för.

3. Granskningen bör ta hänsyn till de risker som följer med den. Osaklig kritik, vinklade slutsatser och vilseledande resultat kan medföra omotiverade förtroendeförluster för rättsväsendet. Den kan också drabba enskilda på ett sätt som är direkt felaktigt eller i varje fall oproportionerligt. Det finns åtskilliga exempel på detta från senare år.

4. Granskningar i medierna inrymmer ett problem som i princip saknas när granskningen gör av en myndighet, som exempelvis JO eller JK, nämligen att granskaren kommer att inta en partsställning som gör det svårt att vara objektiv. När granskningen ifrågasätts är risken att granskaren inte förhåller sig så sakligt som en myndighet är skyldig att göra. Ett sätt att göra detta är att inte låta kritiker komma till tals i mediet i fråga.

5. Granskningar i medierna rymmer också den risken att olika medier är obenägna att granska och kritisera varandra. Granskaren kan därför komma att i praktiken stå oemotsagd fastän det finns en del kritik.

 

B. Hur ser man om en mediegranskning uppfyller de krav som bör ställas?

(Numreringen ansluter till punkterna under A ovan.)

1. Här bör undersökas om granskningen är inriktad på sådant som är viktigt.

 

2. Här bör bl.a. följande frågor ställas:

a. Är granskarna objektiva till det som ska undersökas? Ställer de frågor som ger intrycket av en förutfattad mening? Påverkar det i så fall resultaten?

b. Använder granskarna schyssta metoder?

c. Förekommer osakliga eller vinklade kommentarer?

d. Tycks det förekomma någon dold agenda, såsom att man är ute efter att berättiga något som man har gjort tidigare eller att komma åt någon särskild person?

e. Är granskningen ärligt gjord i den meningen att den är öppen för att det kan förhålla sig på något annat sätt än som sägs eller antyds i granskningen, och att de granskade får komma till tals på ett öppet och hederligt sätt?

 

3. Här bör bl.a. följande frågor ställas:

a. Förekommer osaklig kritik i den meningen att kritiken såvitt framgår inte har stöd i granskningens resultat?

b. Förekommer vinklade slutsatser i den meningen att en slutsats som dras framstår som tillkommen utan en balanserad vägning av fakta, eller i den meningen att slutsatsen uttrycks eller framträder som tillrättalagd eller färgad?

c. Förekommer vilseledande resultat, exempelvis så att det underlag som finns inte motiverar den slutsats som dras eller antyds?

d. Hur förhåller man sig till den bevisning som finns resp. till andra relevanta fakta?

e. Drabbas någon enskild av granskningen på ett sätt som framstår som osakligt eller vinklat?

 

4. Här bör bl.a. följande frågor ställas:

a. Är intrycket att granskaren intar en partsställning? Presenteras något material som säger emot granskarens slutsatser? Hur behandlas den eller de granskade?

b. Hur bemöts eventuell kritik mot granskningen?

c. Ges det utrymme för kritiker att göra sina röster hörda? Hur bemöts den kritiken?

 

5. Här bör bl.a. följande frågor ställas:

a. Förekommer det någon granskning och / eller någon kritik från andra medier?

b. Ges det utrymme för kritiker att göra sin röst hörd i andra medier?

 

C. Hur förhåller sig granskningen av Kevin-fallet till dessa krav och risker?

(Numreringen ansluter till punkterna under A och B ovan.)

 

1. Detta är ett fall som är väl värt att granska, särskilt med hänsyn till de ovanliga inslagen.

 

2. Ansvar, objektivitet, saklighet, dold agenda o.d.?

 

3. Osaklig kritik, vinklade slutsatser, vilseledande resultat, drabbas enskilda?

 

4. Partsställning, bemötande av kritik?

 

5. Andra mediers förhållningssätt?