FN, Grönland, Katalonien, Konvention, Självständighet, Våld

"Utkast till FN-konvention om rätten att bilda självständiga stater"

av Göran Lambertz
Publicerad onsdag 2 maj 2018

Efter goda synpunkter på mitt "utkast till konvention" i Söndagsbetraktelse 153 har jag reviderat texten en del. Så här ser den nu ut. Jag vill betona att jag inte alls tror att det f.n. finns förutsättningar för en överenskommelse av detta slag.

 

1. Grundläggande förutsättningar Om en stor majoritet av människorna i ett geografiskt område är överens om att bilda en egen stat, har de rätt till det om det kan skapas en fungerande stat med en effektiv regering och om det kan ges rimliga garantier för mänskliga rättigheter för alla i området. En fungerande stat förutsätter grundläggande samhällsinstitutioner och en inte obetydlig geografisk och befolkningsmässig storlek.

 

2. Undantag Undantag från rätten att bilda en egen stat enligt punkt 1 gäller om naturresurserna i området har utomordentligt stor betydelse för moderstatens ekonomi, eller om en utbrytning av något annat skäl allvarligt försämrar moderstatens ekonomiska förutsättningar.

 

3. Tillräcklig majoritet En sådan majoritet som sägs i punkt 1 ska anses föreligga om mer än ¾ av de röstande i en folkomröstning, ordnad enligt internationellt godtagna principer, röstar för att bilda en självständig stat. Sådana folkomröstningar får anordnas. – En tillräcklig majoritet ska också anses föreligga om regeringen i moderstaten erkänner att en sådan majoritet finns.

 

4. Utbrytningsförsök när lagliga förutsättningar saknas Om företrädare för människorna i ett geografiskt område utropar en egen stat utan att förutsättningarna i punkterna 1 – 3 är uppfyllda, ska den utropade staten inte erkännas av andra stater. Moderstaten får vidta rättsliga åtgärder mot de personer som har lett utbrytningsförsöket. Om inga våldsamma metoder har använts, får dock straffet inte överstiga två års fängelse.

 

5. Förbud mot våld Våld får inte användas mot utbrytningsförsök som görs utan användande av våld.

 

6. Tvistlösning Tvister enligt denna konvention ska lösas av Internationella domstolen i Haag. Moderstaten har rätt att hänskjuta en tvist enligt konventionen till domstolen. En sådan rätt har också människorna i området, om en sådan majoritet som sägs i punkt 1 föreligger.